ABCeko
circ.cz

 PODPORA INFORMACÍ o podnikání
   NĚCO O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ
 
  NOVINKY  
     
 

usb

Co je to podnik?
Podnik je:

* Základním článkem ekonomické činnosti v procesu uspokojování potřeb výroby a prodeje
* Nejmenší hospodářskou jednotkou národního hospodářství
* Každá organizační jednotka, která vyrábí výrobky nebo poskytuje služby zákazníkům
* Samostatný ekonomicko-právní subjekt, který využíváním výrobních faktorů vyrábí výrobky nebo poskytuje služby určené k prodeji

Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.

Základní znaky podniku:

1. Ekonomická samostatnost
- Podnik rozhoduje a zajišťuje svou hospodářskou činnost samostatně (nákup, výrobu, odbyt) a na konci účetního období vykazuje výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu). Stát nezasahuje přímo do činnosti podniku, jeho úkolem je určit pouze obecná pravidla podnikání a vytvářet podmínky pro podnikání. Podnik se rozhoduje o tom, jakou formu podnikání si zvolí, co bude vyrábět, s kým bude spolupracovat atd..
2. Právní subjektivita
- Podnik má právo vlastním jménem uzavírat smlouvy s jinými subjekty. Podniky jsou odpovědné za závazky, které jim vyplývají ze smluv az jiných právních norem. Smlouvy jménem podniku uzavírají a podepisují vybraní pracovníci.

Funkce podniku:

1. Ekonomická - spočívá především v tom, že má podnik vyrábět a poskytovat služby
2. Mimoekonomické - nevyplývá přímo z hospodářské činnosti


 
 
     

based on dizajn free n-games template © 2009 Ltriple2 create

DVB-T 

Pelety

LED LCD TV